SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Koordinátori

Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu Ing., Mgr. Schallerová Svetlana

Koordinátor prevencie drogových závislostí

a iných sociálno-patologických javov

Mgr. Nociarová Amália
Koordinátor environmentálnej výchovy PaedDr. Erika Popiková
Koordinátor poradenstva pre umiestnenie na trhu práce Ing. Dušan Krsek

Koordinátor práce s mládežou vo voľnočasových aktivitách

cez činnosť Študentskej rady a Študentského parlamentu

Mgr. Zuzana Turčanová

Ing., Mgr. Schallerová Svetlana

Koordinátor  pre informatizáciu  PaedDr. Juraj Stašek