SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Z histórie školy

Naša škola má bohatú minulosť. Jej korene sa spájajú s Učňovskou školou vo Zvolene, ktorá patrí medzi najstaršie školy nielen na Slovensku, ale i na území celého bývalého Uhorska. Prvé zmienky o učňoch vo Zvolene súvisia s prvými zmienkami o remeslách, t. j. v druhej polovici 15. storočia. V zachovalej daňovej knihe sa spomínajú sa krajčíri, obuvníci súkenníci, kováči, mäsiari, tkáči. Učňov majú na starosti cechy, ktoré presne určujú kto sa môže stať učňom, ako má prebiehať výučba.

 • 6. február 1883podžupan Zvolenskej župy odosiela závažný list mešťanovi Brezna, Zvolena a Ľubietovej, v ktorom tlmočí príkaz zriadiť v uvedených mestách učňovské školy.
 • 18. február 1883 - K tomuto dátumu je vyhotovený zoznam 49 učňov, v škole sa za čínajú učiť 10 zámočníci, 8 obuvníci, 6 krajčíri, 6 kožušníci, 5 pekári, 5 stolári, 3 mäsiari, 2 hrnčiari a širičiari, 1 čižmá r a 1 debnár. Trinásť učňov má len po 12 rokov, najstarší sú 15-roční.
 • 24. október 1883Zvolenský magistrát prijíma rad uznesení v súvislosti s otvorením školy, so školskou stolicou spracúva rozpočet: potreby školy 426 forintov, výdavky na prevádzku školy 256 Ft. Chýbajúcich 170 Ft. žiadajú uhradiť zo župných fondov
 • Brány školy sa otvorili 1. novembra 1883Zápisné bolo 1 forint na učňa a vyučovalo sa v nedeľu od 15 do 17 hodiny popoludní, v pondelok a v stredu od 19. do 21. hodiny večer. Ško la mala dve triedy a jeden prípravný ročník. Spodná veková hranica pre učňov bola 12 rokov a do prvého ročníka sa mohol zapísať len žiak, ktorý „vie súvisle čítať, čitateľne písať a ovláda štyri základné počtové úkony s celými číslami", preto sa žiak musel podrobiť prijímacím skúškam. Za riadnu dochádzku zodpovedal majster, boli vymenované taxatívne prípady, kedy žiak mohol vymeškať a ak mal žiak vymeškaných neospravedlnených hodín, nedostal vysvedčenie za tento ročník. Bol presne definovaný i disciplinárny poriadok, ktorému podlieh ali priestupky ako nepresná dochádzka, lajdá ckosť, vyrušovanie počas vyučovania, zneváženie, či urážka učiteľov, nadriadených alebo iná nezbednosť.
 • 1918 - Riaditeľom školy je menovaný profesor gymnázia Alojz Šlégr, on aj učitelia pôsobia ako externisti.
 • 1926 - Učňovská škola vo Zvolene je zaradená z kategórie všeobecných učňovských škôl do kategórie odborných učňovských škôl. Škola sa po čase presťahovala z nevyhovujúcich priestorov 1. (chlapčenskej) a II. (dievčenskej) štátnej ľudovej školy (na námestí) do priestorov Zvolenského zámku.
 • 1939 - 1945 - v rokoch II. svetovej vojny sa školstvo za klérofašistického slovenského štátu s výnimkou niektorých čiastkových zmien vracia späť. Hoci na náklady školy prispievajú aj okolité obce, odborná príprava učňov je na nízkej úrovni a je nejednotne organizovaná. Počas Slovenského národného povstania sú priestora Učňovskej školy sídlom veliteľstva povstalcov.
 • 1948 - Zákonom č. 95 Zb. z 21. apríla 1948 o základnej úprave jednotného školstva sú učňovské školy zaradené medzi školy III. stupňa a škola dostáva názov Základná odborná škola. Do učebných plánov sa sa prvýkrát dostávajú aj všeobecnovzdelávacie predmety a odborné predmety sa vyučujú diferencovane podľa zamerania učebných odborov. Týždenný počet vyučovacích hodín sa zvyšuje až na trojnásobok.
 • 1949 - 1950 - Je to posledný rok Učňovskej školy, ktorá zaškoľuje učňov pre všetky podniky. po roku 1950 sa pri jednotlivých podnikoch utvárajú strediská pracovného dorastu, ktoré združujú učňovské pracoviská, základné odborné školy - tzv. závodné učňovské školy (ZUŠ) a domovy pracujúceho dorastu. Preto sa vo Zvolene vytvárajú dve závodné učňovské školy, a to pri n. p. Bučina Zvolen a ČSD dielne Zvolen. Tieto dva podniky si zoberú svojich učňov do týchto výchovných zariadení.
 • 1951 - Dokončuje sa nová budova školy, žiaľbohu, je určená SPŠ strojníckej.
 • 1952 - Podľa zákona 110/51 Zb. sa v tomto roku začínajú budovať odborné učilištia štátnych pracovných záloh (OU ŠPZ).
 • 1. január 1954 - Podľa vyššie uvedeného zákona sa naša škola stáva školou miestneho hospodárstva, riaditeľom je menovaný Jaroslav Kopřiva (1954 - 1979).
 • 1957 - 1958 - Škola opustí priestory Zvolenského zámku a znova sa vráti do priestorov I. a II. štátnej ľudovej školy na Námestí SNP. Vyučuje sa aj v bývalej židovskej ľudovej škole, v bývalej meštianskej škole i na strojníckej priemyselnej škole. V zmysle školského zákona č. 89/58 Zb. prestane byť naša škola učňovskou školou miestneho hospodárstva a opäť sa stáva učňovskou školou, ktorá pripravuje učňov len pre tie podniky a závody, ktoré majú učňovské strediská alebo vykonávajú odborný výcvik individuálnym spôsobom.
 • 1970 - Pri škole na Hodžovej ulici sú postavené provizórne baraky s 12 učebňami, do ktorých sa presťahuje i škola z námestia. neskôr je vybudovaná i telocvičňa.
 • 1979 - Učňovská škola prechádza na stredné odborné učilište - neúplné. Riaditeľom sa stávaIng. Adam Cabada.
 • 1981 - 1982 - Zaškoľovanie sa začína v novokoncipovaných učebných odboroch:mechanik - opravár, kuchár - čašník, mäsiar - udenár, krajčír, čašník - servírka, fotograf, predavač. Žiaci majú už zatvorené učňovské zmluvy s 54 podnikmi, závodmi a prevádzkami z celého bývalého Stredoslovenského kraja, v niektorých odboroch aj zo Západoslovenského a Východoslovenského kraja.
 • 1. september 1987 - mení sa názov školy na Stredné odborné učilište dopravy a služieb.
 • 1. september 2003 - mení sa názov školy na Združená stredná škola služieb
 • 1. september 2008 - mení sa názov školy na Stredná odborná škola
 • 1. január 2010 - mení sa názov školy na Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu