SOŠ hotelových služieb a obchodu ZVOLEN 

Telefón: +421-45-533 39 86 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Organizácia roka

Školský rok 2018/2019

VYUČOVANIE:

 • 01.09.2018 - začiatok školského roka 2018/2019
 • 03.09.2018 - slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 a začiatok vyučovania 8:00 hod (pondelok)
 • 31.01.2019 - koniec I. polroka (štvrtok)
 • 01.02.2019 - začiatok vyučovania v II. polroku (štvrtok)
 • 28.06.2019 - koniec vyučovania v II. polroku (piatok)
 • 30.06.2019 - koniec II. polroka
 
MATURITNÁ SKÚŠKA:
 
1. Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky bude v predmetoch:
a) slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra dňa 12. marca 2019 (utorok),
b) anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk dňa 13. marca 2019 (streda),
c) matematika dňa 14. marca 2019 (štvrtok),
d) maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra dňa 15. marca 2019 (piatok).
 
2. Za prípravu a metodické riadenie priebehu externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zodpovedá NÚCEM. Distribúciu zásielok s testami zabezpečí príslušný OŠ OÚ . Za organizačné zabezpečenie testovania v jednotlivých školách zodpovedá riaditeľ školy.
 
3. Príslušné OŠ OÚ určia termíny internej časti maturitnej skúšky, okrem písomnej formy, jednotlivým stredným školám v ich územnej pôsobnosti v čase od 21. mája 2019 do 8. júna 2019.
 
4. Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne 9. – 12. apríla 2019. Dni konania náhradného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 27. marca 2019.
 
5. Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2018/2019 sa uskutoční v termíne 4. – 7. septembra 2019. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 1. augusta 2019.
 
6. Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2018/2019 sa uskutoční v termíne 3. – 6. septembra 2019.
Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety stanoví NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 1. augusta 2019.
 
7. Od 1. septembra 2018 nadobudlo účinnosť nové znenie vyhlášky o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov, na základe ktorého dochádza ku zmene spôsobu testovania externej časti maturitnej skúšky (ďalej len „EČ MS“) zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským. Externou časťou maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry sa budú overovať komunikačné kompetencie v častiach počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a jazyk a literatúra. V rámci počúvania s porozumením sa bude preverovať, ako vedia žiaci efektívne počúvať hovorený prejav v slovenskom jazyku, porozumieť mu a získať z neho informácie, ktoré sú potrebné na splnenie úloh v teste podobne ako v cudzom jazyku. Z vyššie uvedeného dôvodu sa v apríli 2018 uskutoční generálna skúška EČ MS zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry. Testovanie sa uskutoční na vzorke žiakov.
 
8. Na vybraných stredných školách sa v období september – november 2018 a január – február 2019 uskutoční pilotné overovanie testovacích nástrojov pre maturitnú skúšku.

 

Medzinárodné merania

 

 

PORADY:

a) gremiálne porady sa konajú každý pondelok v zložení: riaditeľka školy, zástupkyne pre teoretické vyučovanie, zástupkyňa pre odborný výcvik, zástupca pre výchovu mimo vyučovania, vedúci ekonomicko-technického oddelenia a v prípade potreby prizvaný zástupca odborov,

b) prevádzkové porady a pracovné porady podľa potreby po gremiálnej porade,

c) pedagogické porady v stredu v 1.turnuse o 15.10 hod. a podľa potreby

d) zasadnutia PK podľa plánu práce PK ale minimálne 4 x do roka

 

PRÁZDNINY:

Prázdniny Posledný deň vyučovania
pred začiatkom prázdnin
Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
jesenné 29. október 2018 31. okt. 2018 - 2. nov. 2018 5. november 2018 (štvrtok)
vianočné 22. december 2018 23. december 2017 – 7. január 2018 8. január 2019 (utorok)
polročné 31. január 2019 1. február 2019 4. február 2019 (pondelok)
jarné 1. marec 2019 4. marec – 8. marec 2019 11. marec 2019 (pondelok)
veľkonočné 17. apríl 2019 18. apríl – 23. apríl 2019 24. apríl 2018 (streda)
letné 30. jún 2019 1. júl – 31. august 2019 2. september 2018

 

Sviatky a dni pracovného pokoja

Štátne sviatky v SR:

 • 1. január - Deň vzniku SR
 • 5. júl - Sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda
 • 29. august - Výročie SNP
 • 1. september - Deň ústavy SR
 • 17. november - Deň boja za slobodu a demokraciu

Dni pracovného pokoja:

 • 6. január - Zjavenie Pána, Traja králi
 • 14. apríl - Veľký piatok
 • 16. apríl - Veľkonočná nedeľa
 • 17. apríl - Veľkonočný pondelok
 • 1. máj - Sviatok práce
 • 8. máj - Deň víťazstva nad fašizmom
 • 15. september - Sedembolestná Panna Mária
 • 30. október - deň výročia Deklarácie slovenského národa
 • 1. november - Sviatok všetkých svätých
 • 24. december - Štedrý deň
 • 25. december - Prvý sviatok vianočný
 • 26. december - Druhý sviatok vianočný