SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Organizácia roka

Školský rok 2020/2021

VYUČOVANIE:

 • 01.09.2020 - začiatok školského roka 2020/2021
 • 02.09.2020 - slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 a začiatok vyučovania 8:00 hod (streda)
 • 31.01.2021 - koniec I. polroka (nedeľa)
 • 02.02.2021 - začiatok vyučovania v II. polroku (utorok)
 • 30.06.2021 - koniec vyučovania v II. polroku (streda)
 • 30.06.2021 - koniec II. polroka
 
MATURITNÁ SKÚŠKA:
 
1. Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky bude v predmetoch:
a) slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra dňa 16. marca 2021 (streda),
b) anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk dňa 17. marca 2021 (streda),
c) matematika dňa 18. marca 2021 (štvrtok),
 
 
2. Náhradný termín externej časti MS a písomnej formy internej časti MS sa uskutoční v termíne 8.–13. apríl 2021.
 
3. Príslušné OŠ OÚ určia termíny internej časti MS, okrem písomnej formy, jednotlivým SŠvo svojej územnej pôsobnosti v čase od 17.mája2021do4.júna2021.
 
4. Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2018/2019 sa uskutoční v termíne 3. – 6. septembra 2020. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 1. augusta 2019.
 
5. Opravný termín externej časti MS a písomnej formy internej časti MS pre školský rok 2020/2021sa uskutoční v termíne 3.–8.september2021.Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 2.augusta 2021.
 
7. Informácie o maturitnej skúške sú zverejňované na

 

Medzinárodné merania

V septembri 2020 sa začne príprava pilotného testovania medzinárodnej štúdie OECD PISA. Administráciu pilotného testovania v Slovenskej republike zabezpečí NÚCEM v spolupráci s vybranými základnými a strednými školami v období apríl -máj2021. Školy zapojené do merania budú oslovené v mesiacoch september –november 2020. Školám vybraným do testovania poskytne NÚCEM všetky potrebné materiály a pokyny k realizácii merania. Súčasťou výskumu sú aj dotazníky pre žiakov a riaditeľov zúčastnených škôl. Hlavnou doménou štúdie PISA je matematická gramotnosť. Pilotné meranie bude v Slovenskej republike prebiehať v elektronickej podobe.Podrobné informácie o medzinárodnej štúdii z dielne OECD PISA sú zverejnené na https://www.nucem.sk/sk/merania/medzinarodne-merania/pisa

PORADY:

a) gremiálne porady sa konajú každý pondelok v zložení: riaditeľka školy, zástupkyne pre teoretické vyučovanie, zástupkyňa pre odborný výcvik, zástupca pre výchovu mimo vyučovania, vedúci ekonomicko-technického oddelenia a v prípade potreby prizvaný zástupca odborov,

b) prevádzkové porady a pracovné porady podľa potreby po gremiálnej porade,

c) pedagogické porady v stredu v 1.turnuse o 15.10 hod. alebo podľa potreby

d) zasadnutia PK podľa plánu práce PK ale minimálne 4 x do roka

 

PRÁZDNINY šk. rok 2020/2021:

 

 

Sviatky a dni pracovného pokoja

Štátne sviatky v SR:

 • 1. január - Deň vzniku SR
 • 5. júl - Sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda
 • 29. august - Výročie SNP
 • 1. september - Deň ústavy SR
 • 17. november - Deň boja za slobodu a demokraciu

Dni pracovného pokoja:

 • 6. január - Zjavenie Pána, Traja králi
 • 10. apríl - Veľký piatok
 • 12. apríl - Veľkonočná nedeľa
 • 13. apríl - Veľkonočný pondelok
 • 1. máj - Sviatok práce
 • 8. máj - Deň víťazstva nad fašizmom
 • 15. september - Sedembolestná Panna Mária
 • 1. november - Sviatok všetkých svätých
 • 24. december - Štedrý deň
 • 25. december - Prvý sviatok vianočný
 • 26. december - Druhý sviatok vianočný

 Vypracované podľa : Sprievodca školským rokom 2020/2021