SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Rada školy

Rada školy (RŠ) patrí medzi samosprávne orgány školy. Vyjadruje sa ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú na prácu v škole. Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy miestnej samosprávy a záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy a žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich pracovníkov našej školy. Riadi sa štatútom RŠ.

Rada školy - zloženie:

p.č.

volení členovia za:

titul, meno, priezvisko

1.

pedagogických zamestnancov

Mgr. Mária Kaľamárová

2.

pedagogických zamestnancov

Mgr. Michaela Lúštiková

3.

ostatných zamestnancov

Bc. Lenka Bjelić

4.

žiakov

Jakub Ševčík

5.

rodičov

Andrea Šimová

6.

rodičov

Mgr. art. Patrik Ševčík

7.

rodičov

 

 

Delegovaní členovia za BBSK:

 

8.

 

MUDr. Jozef Ježík

9.

 

Róbert Vasil

10.

 

Ing. Anna Orfánusová

 

 

 

 

Predseda/predsedníčka rady školy:

 

   

PhDr. Ján Beljak, PhD.