SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Štúdium

Štúdium - učebné a študijné odbory, nadstavbové štúdium

DUÁLNE VZDELÁVANIE

DM DROGERIE MARKT - METRO - BILLA - KAUFLAND - COOP JEDNOTA - LIDL

Overenie odbornej spôsobilosti

Overenie odbornej spôsobilosti

Rekvalifikačné kurzy

Rekvalifikačné kurzy

NÁSTUP DO ŠKOLY

V zmysle najnovšieho Odporúčania BBSK k otváraniu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK bude vyučovanie na našej škole obnovené dňa 30.júna 2020. Podrobnosti nástupu do školy sa žiaci dozvedia od svojich triednych učiteľov.

Voľné miesta v prijímacom konaní do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021.

 Nečakajte, príďte medzi NÁS.

Obchodná verejná súťaž

Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen (ďalej len vyhlasovateľ)

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (ďalej len súťaž) podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodného zákonníka a v súlade s oddielom VI. Čl. 11 Zásad hospodárenia s majetkom BBSK.

Odpredaj majetku na  základe súťaže:

 • chladiaca vitrína – rok zaradenia 2003, nefunkčné
 • chladiaca vitrína – rok zaradenia 2003, nefunkčné
 • nárezový stroj Omas – rok zaradenia 2004, nefunkčné
 • horský vzduch – rok zaradenia 2005, nefunkčné
 • čistička vzduchu – rok zaradenia 2006, nefunkčné
 • chladiaca vitrína- rok zaradenia 2006, nefunkčné
 • chladnička – rok zaradenia 2006, nefunkčné
 • drvič ľadu – rok zaradenia 2003, nefunkčné
 • mikrovlnná rúra – rok zaradenia2007, nefunkčné

 

Hnuteľný majetok je v  správe Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu, Jabloňová 1351, Zvolen (vyhlasovateľa súťaže) vo  vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja.

 

Podmienky účasti navrhovateľa v obchodnej verejnej súťaži:

Návrh do súťaže predkladá účastník v písomnej podobe do 02.07.2020 do 9.00 hod.

na sekretariát riaditeľky SOŠ hotelových služieb a obchodu v sídle vyhlasovateľa súťaže a to osobne, kuriérom, poštovou zásielkou v neporušenej zalepenej obálke na ktorej je uvedené meno, adresa účastníka označenie ,, verejná obchodná súťaž- neotvárať“.

Súťažné návrhy doručené po stanovenom termíne odovzdania nebudú do obchodnej verejnej súťaže zaradené.

 

V obálke účastník predloží

-  názov majetku

- fyzická osoba -  kópiu s identifikačnými údajmi,

- právnická osoba - originál alebo overenú kópiu výpisu z obchodného registra,

  prípadne iného registra, nie starší ako tri mesiace,

- číselné vyjadrenie navrhovanej  ceny  k odpredávanému majetku

 

Uchádzač môže predložiť svoj vlastný návrh kúpno - predajnej  zmluvy.

 

Spôsob a termín predkladania  návrhov:

Súťaž sa začína dňom uverejnenia na webovej stránke školy (www. soshotel.sk),

Súťažné návrhy musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Ak sú doklady, ktoré sú priložené k súťažnému návrhu v inom ako v slovenskom, musia byť úradne preložené do slovenského jazyka.

 

Vyhodnotenie návrhov, termín a spôsob vyhlásenia výsledkov súťaže:

Termín vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže je 02.07.2020 o 14.00 hod.

Kritériom pre výber najvhodnejšieho súťažného návrhu na uzatvorenie kúpno predajnej zmluvy je najvyššia cena za predaj hnuteľného majetku . Pri rovnosti ponúknutej  ceny za predpredaj  je rozhodujúci dátum a hodina doručenia ponuky.

Návrh po stanovenom termíne, resp. návrh, v ktorom nebude splnená niektorá z podmienok súťaže nebude do súťaže zaradený.

Vyhlasovateľ oznámi výsledok  súťaže víťaznému uchádzačovi súťaže písomne listom odovzdaným  pošte na doručenie, najneskôr v tretí pracovný deň po vyhodnotení ponúk.

 

Obhliadka hnuteľného majetku

si možno obhliadnuť v pracovných dňoch  po telefonickom dohovore o termíne obhliadky na telefónnom čísle 0908 938 370  ( Monika Moravcová )

 

Práva vyhradené vyhlasovateľom súťaže:

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:

 1. a) odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž bez výberu návrhu,
 2. b) súťaž zrušiť,
 3. c) pri formálnych nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah, vyzvať navrhovateľa

    na  doplnenie a vykonanie opravy,

 1. d) predĺžiť lehotu na výber najvhodnejšieho návrhu.

 

Vo Zvolene 15.06.2020

PaedDr. Helena Hrnčiarová

riaditeľka Strednej odbornej školy

hotelových služieb a obchodu

 

Design by: www.diablodesign.eu