SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Štúdium

Štúdium - učebné a študijné odbory, nadstavbové štúdium

DUÁLNE VZDELÁVANIE

DM DROGERIE MARKT - METRO - BILLA - KAUFLAND - COOP JEDNOTA - LIDL

Overenie odbornej spôsobilosti

Overenie odbornej spôsobilosti

Rekvalifikačné kurzy

Rekvalifikačné kurzy

Zásady prvej pomoci – ako sme sa ich naučili

Viete poskytnúť prvú pomoc? A dostali ste sa už niekedy do situácie, kedy ste prvú pomoc museli poskytnúť? Možno si myslíte, že by ste to hravo zvládli. Ale v realite, keď ste v strese a musíte reagovať rýchlo, je to omnoho zložitejšie. Dôležité je to ovládať minimálne teoreticky.

V stredu 26. apríla 2023 sa triedy IV.Z a II.M zúčastnili mini kurzu prvej pomoci. Hlavným garantom bola Mgr. Mužíková zo Strednej zdravotníckej školy vo Zvolene. Kurz začal informáciou, že poskytnutie prvej pomoci nie je len morálnou, ale doslova zákonnou povinnosťou každého človeka. Prvú pomoc je totiž podľa trestného zákona povinný poskytnúť každý, ak pri tom nie je v ohrození vlastného života

Prvým krokom pri poskytovaní prvej pomoci by mal byť telefonát na tiesňovú linku 112, kde by sme mali operátorovi poskytnúť základné informácie o postihnutých, mieste, príčine, následkoch a približnom čase nehody. Ak postihnutý reaguje, je to ten lepší variant. Ak je ale v bezvedomí a dýcha, dávame postihnutého do stabilizovanej polohy. Ak nedýcha, zahajujeme KPR.

Sme veľmi radi, že sme si mohli prakticky vyskúšať zastabilizovanie postihnutého, KPR – kardiopulmonálnu resuscitáciu na detskej a dospelej figuríne, Gordonov úder a Heimlichov manéver pri dusení, prvú pomoc pri zlomeninách či krvácaní.

Snáď tieto vedomosti nebudeme musieť prakticky realizovať, ale lepšie je byť pripravený.

Investujeme do našej planéty

Starať sa o planétu je  investícia, ktorá sa mnohonásobne vráti.

Tradične sa zapájame do osláv DŇA ZEME (22.apríla), zúčastňujeme sa aktivít mesta Zvolen, Technickej univerzity, občianskych združení. Rovnako sa nebojíme ani práce a o prírodu v okolí školy sa pravidelne staráme, a to nielen jeden deň v roku. Tento mesiac sme si vyhrnuli rukávy, aby sme skrášlili okolie školy a pomohli aj prírode na Podborke. 

Jarné práce odštartovali už 17.apríla, kedy sa  tri triedy (II.Z, II.O, III.Z)  a dvaja dobrovoľníci zo IV.A (Miro Palacka a Jano Ladno), zapojili do celodennej brigády. Hrabali trávniky, zbierali odpadky, čistili odtoky, vysádzali nové dreviny a vysiali plochu pre opeľovače, dokončili oddychovú zónu s lavičkou pri Študentskej záhrade. Brigádu viedli p. Popiková s p. Stašekovou.

Trieda II.H sa s p. Jakubčinom zapojila do výzvy BBSK a mesta Zvolen. Vyčistili turistické chodníky a okolie Pustého hradu. Pri ich JARNEJ GRUNTOVAČKE  im spoločnosť robili žiaci z Gymnázia Ľudovíta Štúra.  

Vzdelávacích aktivít Technickej univerzity, Lesníckeho a drevárskeho múzea sa zúčastnili prváčky kozmetičky. Spolu s p. Popikovou sa na námestí v rámci LESNÍCKYCH DNÍ  zoznámili so sokoliarmi, absolvovali workshopy pre stredoškolákov.

Dňom Zeme naše aktivity nekončia. Do našej planéty budeme investovať pravidelne a príroda sa nám za to odmení.

Aj ticho môže byť výkrikom – žiadosťou o pomoc

Šikana vie byť často nenápadná, no deštruktívna. Je prítomná v školách aj rodinách.  Dielo Dany Dinkovej Nemé tváre / Výkriky do ticha je práve  príbehom o šikanovaní – virtuálnom i fyzickom. Zaujímavým spracovaním a náhľadom do aktuálneho života  mladých táto inscenácia rieši vážny spoločenský problém násilia.  Z umeleckého hľadiska študenti ocenili umelecké stvárnenie témy, v ktorom sa striedali hudba, tanec a činoherné umenie.

Obľúbeného  predstavenia sa zúčastnili triedy II.Z, II.A, I.A, III.A.  Študenti opúšťali sálu Štátnej opery v Banskej Bystrici plní emócií a rôznych pocitov. Čo je dôležité, každý z nich zachytil to najpodstatnejšie – posolstvo inscenácie – aby sme boli tolerantní a k tolerancii viedli aj svoje okolie. Nešikanovali a ani sa nenechali šikanovať inými. Aby neboli ticho, ale so svojím trápením sa podelili.

Slovenčinári odmeňovali

17. apríl 2023 sa niesol v duchu oceňovania súťažiacich, ktorí sa zúčastnili slovenčinárskych aktivít.

8. marca 2023 sme vzali hold pánovi Hviezdoslavovi v súťaži umeleckého prednesu poézie a prózy v školskom kole Hviezdoslavovho Kubína. Zúčastnilo sa ho 8 žiakov. Skoro všetci účastníci Hviezdoslavovho Kubína si vybrali poéziu, jedna súťažiaca si zvolila prózu. Prvé tri priečky obsadili - v poézii– Timotej Rudík zo IV.H a  Paulína Štullerová z III.Z (prvé miesto), Martina Štefková z III.H (druhé miesto), Daniela Fáberová z II.A (tretie miesto). V próze 2. miesto získala Natália Zahorecová z I.A. Timotej a Paulína postúpili do regionálneho kola, kde Timotej získal krásne 3. miesto.

Na  XIX. ročníku súťaže Kováčová Bystrica nás svojou vlastnou tvorbou reprezentovala Michaela Pechová z III.Z.

29. marca 2023 sme zasa vzdali hold našej krásnej slovenčine na Olympiáde zo slovenského jazyka a literatúry. 7. ročníka súťaže sa zúčastnilo 28 žiakov, ktorí  súťažili v troch kategóriách (prihlásených bolo pôvodne 35 žiakov). Na celé doobedie zavládla v učebni SJL a ETI príjemná atmosféra a súťažiaci ukázali svoje znalosti z jazyka a literatúry i svoje komunikačné schopnosti. Každý účastník získal vecnú cenu.

Porota nakoniec vybrala tých najlepších a na prvých troch miestach sa umiestnili nasledujúci žiaci.

Študijné odbory (I. a II. ročník)

I. miesto- Nikola Kútiková (II.A)

II.miesto- Daniela Fáberová (II.A)

III.miesto- Bibiána Ružičková (II.Z)

 

Študijné odbory (III. a IV. ročník)

I.miesto- Simona Kostúrová (IV.A)

II.miesto- Sophia Blašková (IV.A)

III.miesto-  Ľudmila Pálenkášová (III.H)

 

Učebné odbory:

I.miesto – Júlia Gregoričková (I.E)

II.miesto – Kristína Kuchárová (III.M)

 

Cenu slovenčinárov získal ukrajinský žiak Daniil Adamchuk (I.H) za svoju odhodlanosť zabojovať v našej olympiáde so slovenskými žiakmi a ukázať svoje znalosti zo slovenčiny, ktoré získal v tak krátkom čase.

V rámci Olympiády zo SJL sa do Kvízu o slovenskom jazyku zapojilo 52 žiakov z 10 tried školy. Najviac zapojených žiakov do kvízu bolo z II.O, vyhrali balíček za najaktívnejšiu triedu. Balíčky so sladkosťami získali 6 vyžrebovaní žiaci: Alexandra Šándorová (II.H), Michaela Madarászová (IV.A), Richard Fáber a Tomáš Vajda (II.G), Jakub Priadka (III.G) a Dominika Hnilicová (II.G).

Všetkým víťazom i zúčastneným ďakujeme a tešíme sa na ďalšie spoločné slovenčinárske súťaže.  

Slovenčinári

Rum – šťastný syn cukrovej trstiny

Pod názvom  Rum – šťastný syn cukrovej trstiny prebiehala dňa 13. apríla 2023 praktická  časť odbornej zložky maturitnej skúšky študijných odborov kuchár, čašník a servírka v Hoteli Academic.

Žiaci zorganizovali pre svojich pozvaných hostí recepciu na danú tému. Celým maturitným večerom sa niesla kubánska hudba, ktorá spolu s výzdobou korešpondovala s tematikou tak známeho nápoja - rumu. Hostia mali gastronomický zážitok, zažili snúbenie jedál s daným nápojom. Hosťom boli ponúknuté jedlá z bufetových stolov a nápoje z nápojového stola. Vrcholom večera bola prezentácia ich zručností, ktoré získali počas štúdia na odbornom výcviku, ako aj na hodinách odborných predmetoch. Kuchári pred hosťami a predmetovou maturitnou komisiou predviedli filetovanie pstruha  a vykosťovanie kurčaťa, čašníci a servírky

zasa dekantovanie červeného vína, filetovanie pečeného pstruha, tranšírovanie pečených kuracích pŕs a flambovanie palaciniek.

Žiakom gastro odborov z triedy IV.G  držíme palce i na teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky.

Ekonomickú olympiádu na Slovensku organizuje INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz. Konkurencia bola veľmi veľká, z viac ako 10 120 súťažiacich v školských kolách postupuje do finále len 50. Do krajských kôl sa prebojovalo 521 súťažiacich. Medzi túto úspešnú skupinu žiakov z celého Slovenska sa z našej školy prepracoval, tak ako aj minulý rok,

Miroslav Palacka zo 4.A, ktorý obsadil veľmi pekné 11. miesto.

https://ekonomickaolympiada.sk/wp-content/uploads/2023/03/BB_poradie-na-web-1.pdf

O tom, že zapojiť sa do súťaže má význam svedčí to, že úspešní riešitelia majú možnosť byť prijatí na prvý stupeň vysokoškolského štúdia na niektoré vysoké školy ekonomického zamerania: Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej BystriciEkonomická univerzita v Bratislave, Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre.

         

 

Finančná olympiáda je finančno-vedomostná súťaž, ktorá ponúka stredoškolákom možnosť otestovať a porovnať si úroveň svojej finančnej gramotnosti. Súťaž je organizovaná Nadáciou PARTNERS, ktorá ju realizuje pod hlavičkou edukatívneho projektu Deň finančnej gramotnosti. Pozostáva z 3 kôl, do prvého a zároveň školského kola sa zapojili  žiaci 2. až 4. ročníka obchodnej akadémie a manažmentu regionálneho cestovného ruchu, pričom  do 2. kola postúpili z našej školy títo žiaci:

Emily Kotorová, Natália Onušková a Emma Váleková zo 4.A OA

Sophia Blašková zo 4.A MRCR

O tom, či budú úspešní a postúpia do finálového kola, sa dozvieme už v priebehu tohto mesiaca.

Dušan Krsek

V rámci aktivít počas Global Money Week 2023 sa žiaci 1.A zapojili do 6. ročníka národného kola Kvízu o peniazoch - medzinárodného on-line kvízu finančnej gramotnosti EMQ 2023,  ktorého sa zúčastnilo cez 300 súťažiacich tímov.

Európsky kvíz o peniazoch je medzinárodná aktivita zameraná na zlepšenie finančnej gramotnosti 13 až 15-ročných žiakov a študentov. Je súčasťou Európskeho týždňa financií. On-line kvíz  národného kola  organizovala Slovenská banková asociácia v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska. 

Študenti si overili svoje vedomosti a zručnosti  z rôznych oblastí napr. z finančnej gramotnosti, digitálnej bezpečnosti, matematiky,... Získali nové zážitky zo spolupráce v tíme,  ale aj nové informácie z týchto oblastí.  

Prvé 3 úspešné tímy národného kola získali zaujímavú finančnú odmenu. Naši žiaci bojovali statočne, v jednu chvíľu sa dokonca prepracovali na priebežnú 10. pozíciu, no medzi troch najúspešnejších sa neprepracovali.

Možno nabudúce!

Design by: www.diablodesign.eu