SOŠ hotelových služieb a obchodu ZVOLEN 

Telefón: +421-45-533 39 86 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Študentská rada

Študentská rada (ŠR) pracuje na škole od školského roku 1998 - 1999. Ide o spoločenstvo študentov, ktoré má vlastný štatút a plán aktivít.

Cieľom ŠR je prispievať k lepšej a užšej spolupráci študentov, pedagogických pracovníkov a vedenia školy a propagovať dobré meno školy. Študentská rada napomáha pri riešení prijateľných podmienok a návrhov zo strany študentov, zúčastňuje sa pri riešení problematiky drogovej závislosti, šikanovania a iných negatívnych javov.

Ciele Študentskej rady

Cieľom študentskej rady je prispieť k lepšej a užšej spolupráci študentov, pedagogických pracovníkov a vedenia školy.
Za týmto účelom bude študentská rada vykonávať tieto činnosti:

 1. Riešiť prijateľné podmienky a návrhy zo strany študentov.
 2. Zlepšovať vzájomnú komunikáciu študentov, pedagogických pracovníkov a vedenia školy.
 3. Riešiť záležitosti problémových študentov v spolupráci s učiteľmi, majstrami OV a vychovávateľmi.
 4. Organizovať športové aktivity v spolupráci s predmetovými komisiami (volejbalový turnaj, pingpongový turnaj, atď.).
 5. Organizovať záujmové a kultúrne aktivity v rámci školy a mimo nej (Hviezdoslavov Kubín, Správny chlapec, MISS stredných škôl, Zlatý Slávik, atď.).
 6. Uskutočňovať anketové aktivity a súťaže o najkrajšiu triedu, najlepšiu dochádzku, najkrajšiu izbu v spolupráci s triednymi učiteľmi a vychovávateľkami.
 7. Organizovať Deň študentstva, KABU, maškarný ples a pod..
 8. Spolupracovať so stravovacou komisiou.
 9. Prezentovať svoje aktivity na nástenke a v školskom časopise "Črepy", čím budú všetci o činnosti Študentskej rady informovaní.
 10. Pomáhať škole získavať finančné prostriedky od sponzorov.
 11. Propagovať dobré meno školy.

 

Žiacka školská rada - zloženie:

Predseda:

Členovia :

 

 

ŠR spolupracuje so svojími čestnými členmi z radov pedagogických pracovníkov, ktorí pomáhajú ŠR koordinovať činnosť medzi študentmi, učiteľmi a vedením školy. Spoluzakladateľom ŠR je Mgr. Andrea Stehlíková-Paučová.

Prostredníctvom ŠRsú študenti bližšie informovaní o kľúčových kompetenciách v oblasti personálnej a profesionálnej. Personálne kompetencie sa týkajú všeobecného vzdelania, komunikačných schopností, schopností vedieť spolupracovať, tvorivo a kriticky riešiť problémy, ďalej ovládať informačno-komunikačné technológie, ale aj slobodne konať a niesť zodpovednosť za svoje konanie, učiť sa triediť informácie, ovládať cudzí jazyk a podielať sa na formovaní občianskej demokratickej spoločnosti. Profesionálne kompetencie získavajú prostredníctvom odborných zručností a schopností, kvalitným odborným vzdelaním, čo im umožňuje presadiť sa vo svojom zvolenomodbore.

Aktivity ŠR formujú postoje našich žiakov. Vytvárajú hodnotový rámec našej školy a tak aj hodnotový rámec občana Slovenskej republiky.