SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen 

Telefón: +421-45-533 39 86 alebo: +421-45-524 44 23 

 E-mail: skola@soshotel.sk

Štúdium

Štúdium - učebné a študijné odbory, nadstavbové štúdium

DUÁLNE VZDELÁVANIE

DM DROGERIE MARKT - METRO - BILLA - KAUFLAND - COOP JEDNOTA - LIDL

Overenie odbornej spôsobilosti

Overenie odbornej spôsobilosti

Rekvalifikačné kurzy

Rekvalifikačné kurzy

Ešte nikdy sme nemali toľko príležitostí pracovať a študovať v rôznych európskych krajinách ako dnes – nedostatočné ovládanie jazyka ale mnohým ľuďom bráni, aby ich využili.

Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov každoročne  oslavuje 26. septembra už od roku 2001. Jeho hlavným cieľom je podnietiť 800 miliónov Európanov zo 47 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov.

Globalizácia, otváranie hraníc v Európe, mobilita študentov a hlavne voľný pohyb pracovných síl v rámci členských štátov Európskej únie prinieslo zo sebou niekoľko pozitívnych zmien. Potreba rozprávať cudzími jazykmi je v dnešnej mnohonárodnej Európe nevyhnutnosťou, dôležitým predpokladom prežitia a uplatnenia sa mladých ľudí v súčasnom svete. Jednou z kľúčových postáv, ktoré majú vplyv na budúcnosť detí, je aj ich učiteľ cudzieho jazyka. Z každej strany počúvame, ako treba učiť cudzie jazyky moderne, zaujímavo a hlavne efektívne, aby žiaci dokázali prirodzene, relatívne plynulo a správne v danom jazyku komunikovať. Na to, aby sa mohli žiaci efektívne učiť, musí byť splnená elementárna podmienka, a teda, aby si žiaci vytvorili kladný vzťah k učeniu sa cudzieho jazyka, aby sa na hodiny tešili, aby si jazyk prenášali do svojho každodenného i profesijného života. Učenie sa jazykov iných národov nám umožňuje vzájomne si lepšie porozumieť a pochopiť naše kultúrne rozdiely.

Aj vyučujúci cudzích jazykov spolu so svojimi žiakmi na našej škole v týždni od 28.9. do 2.10.2020 oslávili jazykovú rozmanitosť v Európe a podporili jazykové vzdelávanie. Vyučujúci pripravili pre svojich žiakov rôzne zážitkové a zábavné formy učenia sa cudzích jazykov a veríme, že si to obidve strany výborne užili.

Mgr. Eva Mikulová

 

Otvorenie zrekonštruovanej školskej kuchyne a jedálne v SOŠ hotelových služieb a obchodu vo Zvolene

Dňa 26.08.2020 poslankyňa NR SR Ing. Jarmila Halgašová, poslanec BBSK PhDr. Ján Beljak, PhD. a riaditeľka školy PaedDr. Helena Hrnčiarová prestrihnutím pásky slávnostne otvorili kompletne zrekonštruovanú školskú kuchyňu, jedáleň a školský bufet. Touto cestou ďakujeme zriaďovateľovi BBSK za jeho finančnou podporou vo výške 297 242,72 Eur.         

Tento deň sa zároveň niesol v znamení projektu „Zdravé stravovanie na základných a stredných školách“ pod záštitou MŠVVaŠ SR, ktorého odborným garantom je pán Marcel Ihnačák a zúčastnili sa ho aj zamestnankyne školskej kuchyne a jedálne z Hotelovej akadémie v Brezne.

 

facebook galéria

Základné informácie k organizácii a podmienkam výchovy a vzdelávania na škole v školskom roku 2020/2021

Výchovno-vzdelávací proces prebieha v nezmenenej forme. Prebieha riadne praktické vyučovanie podľa ŠkVP a podľa platných opatrení ÚVZ.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo nasledujúce pokyny k organizácii školského roku 2020/2021:

Zákonný zástupca

 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do strednej školy a pri odchode žiaka zo strednej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
 • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška (náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky. Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej strednej školy na školský rok 2020/2021.
 • Predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia.

Vyhlásenie.pdf   - príloha na stiahnutie

 

Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia, predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

 • V prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy. Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne. Ak ide o žiakov ubytovaných v školskom internáte, uvedené povinnosti na nevyhnutne potrebný čas plní školský internát, a to aj v prípade plnoletých ubytovaných žiakov.
 • Do budovy školy a školského internátu počas každej fázy semaforu (zelená, oranžová, červená) vstupuje len s povolením od riaditeľa školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti.
 • Podmienky vstupu do školy

Podmienky vstupu do školy.pdf - príloha na stiahnutie, oznam zákonným zástupcom a žiakom

Žiak

 • Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch strednej školy vrátane svojej triedy a interných priestorov školy, kde prebieha výchovno-vzdelávací proces, ak nie je určené inak z nariadenia ÚVZ SR.
 • Dodržiava odstupy.
 • Dezinfikuje si ruky v zmysle aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami ÚVZ SR.
 • Nezhromažďuje sa vo veľkom počte pred školou, pred školským internátom aj vo vnútorných priestoroch školy.
 • Ak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bezodkladne si nasadí rúško a oznámi to triednemu učiteľovi, prípadne službu konajúcemu učiteľovi.

 

Žiaci, pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci sa musia riadiť podľa danej situácie nariadeniami tzv. semaforu  a dodržiavajú princíp R-O-R (rúško – odstup – ruky).

 

Návštevníci školy:

Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby.

Pod cudzou osobou sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy a žiaka.

Vyhlásenie návštevníka o bezinfekčnosti.pdf - príloha na stiahnutie

 

Kompletný manuál.pdf - príloha na stiahnutie

Usmernenie k možnému výskytu koronavírusu COVID-19.  

Loading...

Náš TOP EXPERT nesklamal

„ Úspech obvykle sprevádza tých, ktorí majú chuť sa do niečoho pustiť, a nie tých, ktorí o všetkom dlho uvažujú a váhajú.“  Herodotos

ZLATO Z PRAHY

V dňoch 22. a 23. apríla 2016 v rámci jarného veľtrhu INTERBEAUTY PRAHA sa konali Majstrovstvá Českej republiky v mejkape s medzinárodnou účasťou Slovenska, Ukrajiny, Ruska a Kazachstanu. Súťažilo sa v kategórii STUDENT a PROFESIONÁL s postupom na ME do Mníchova. Tohtoročnou témou boli FAREBNÉ OSEMDESIATE ROKY.

Naše kozmetičky po krásnom úspechu v domácej súťaži INTERBEAUTY v Trenčíne nezaspali na vavrínoch a išli zabojovať k našim západným susedom. A urobili dobre. Priniesli zlato. O tento zlatý úspech sa postarala žiačka 4. Z  Bianka Porobić z odboru kozmetik.  Odbornými poradkyňami pri jej príprave boli majsterky odborného výcviku, a to Mgr. Miroslava Hlinková, Bc. Silvia Mesárošová, Bc. Daniela Karabegovič. Ku krásnej tvári patrí, samozrejme, aj účes. O ten sa postarala majsterka odborného výcviku odboru kaderník Bc. Zuzana Košútová. Výsledkom ich tímovej práce bola perfektne pripravená modelka Linda Palečková, žiačka druhého ročníka odboru vlasová kozmetika. Naša súťažiaca suverénne pracovala a získala si porotu. Konkurencia bola veľká, ale spomedzi 21 súťažiacich práve naša bola tá naj. Tá zlatá.

 

Design by: www.diablodesign.eu